Λογοθεραπεία στο σπίτι

Η λογοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατ' οίκον εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Ο θεραπευτής αξιολογεί το παιδί, τον έφηβο και ενήλικα μέσω σταθμισμένων τεστ στην Ελληνική γλώσσα και οργανώνει την αποκατάσταση σύμφωνα με τις ατομικές δυσκολίες.

Η αποκατάσταση γίνεται μέσω της χρήσης σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.

Η παρέμβαση στο σπίτι επίσης στοχεύει στην εκπαίδευση των γονέων ή φροντιστών που ασχολούνται με το παιδί, τον έφηβο ή τον ενήλικα.

Όταν κρίνεται απαραίτητο ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το χώρο, έτσι ώστε ο θεραπευμένος να χρησιμοποιήσει τις νέες δεξιότητες στην καθημερινότητα του και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων του.